prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Elektronické objednávanie sa na stretnutie so zástupcom VÚC Služba je určená na podávanie žiadostí na stretnutie so zástupcom VÚC pre fyzickú osobu, alebo pre zástupcov právnickej osoby.
Informačná služba Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia Služba je určená na podávanie podnetov a informácií o aktivitách KSK v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Transakčná služba Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Služba je určená poskytovateľov sociálnych služieb - právnické a fyzické osoby na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zároveň je služba určená pre akreditovaný subjekt, právnické, fyzické osoby alebo pre obce na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja, ktoré patria do pôsobnosti vyššieho územného celku podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Transakčná služba Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Transakčná služba Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Transakčná služba Poskytovanie základného sociálneho poradenstva Služba pozostáva z poskytovania komplexného sociálneho poradenstva všetkým občanom.
Transakčná služba Pripomienkovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb Služba je určená pre verejnosť na podávanie pripomienok k spracovanému a zverejnenému návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.
Transakčná služba Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Transakčná služba Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.