prejsť na obsah


Zoznam služieb

Na čo slúži Portál elektronických služieb?

V rámci skvalitnenia a zefektívnenia služieb poskytovaných občanom a podnikateľom Košického samosprávneho kraja je na tomto portáli možné:

  • elektronicky vybaviť potrebnú agendu
  • získať hľadané informácie
  • zaplatiť poplatky a miestne dane
  • komunikovať s odbormi Úradu KSK

 

Zvoľte požadované vyhľadávacie kritériá a kliknite na tlačidlo "Zobraziť služby".

Služby pre
 
Životné situácie
 
Vyberte si z dostupných okruhov životných situácií


 
Typ Názov Popis
Transakčná služba Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Transakčná služba Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Služba je určená na podávanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.
Transakčná služba Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby Služba je určená poskytovateľov sociálnych služieb - právnické a fyzické osoby na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zároveň je služba určená pre akreditovaný subjekt, právnické, fyzické osoby alebo pre obce na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja, ktoré patria do pôsobnosti vyššieho územného celku podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Informačná služba Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.
Transakčná služba Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb - Podanie Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.
Transakčná služba Poskytovanie základného sociálneho poradenstva Služba pozostáva z poskytovania komplexného sociálneho poradenstva všetkým občanom.
Transakčná služba Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Transakčná služba Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri.
Transakčná služba Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Informačná služba Zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb Služba je určená pre verejnosť na zverejňovanie návrhu koncepcie rozvoja sociálnych služieb.