prejsť na obsah


A.1.36, Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

O vydanie povolenia môžu požiadať

  • fyzické a právnické osoby, ktorých miesto poskytovania lekárenskej starostlivosti je na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)

Podmienky schválenia povolenia

  • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK (ďalej len „Úradu“) a za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch

Nasledujúce povinné prílohy si vyžiadava KSK od príslušných inštitúcií formou externej integrácie systému IIS KSK, ktorá bola navrhnutá a implementovaná podľa Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z. z.):

  • List vlastníctva - Doklad o vlastníctve, zmluva o nájme priestorov, v ktorých sa bude lekárenská starostlivosť poskytovať alebo iný doklad preukazujúci existenciu právneho vzťahu
  • Výpis z registra trestov - Výpis z registra trestov žiadateľa a odborného zástupcu žiadateľa ak bol ustanovený. Ak ide o cudzinca s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad. Výpis z registra trestov alebo iný rovnocenný doklad nesmie byť starší ako tri mesiace.
  • Výpis z OR SR, ŽR SR - Doklad o založení právnickej osoby alebo výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace u právnických osôb už zapísaných do obchodného registra.

Ak tieto prílohy nebude možné získať elektronickým spôsobom, KSK ich môže opätovne vyžiadať od podávajúceho (FO, PO) elektronické podanie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti FO
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 
Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti PO
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 

Legislatíva

§ 6 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na schválenie / zamietnutie žiadosti je 30 dní, vo výnimočných prípadoch 60 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.
 

Poplatky

V zmysle zákona č. 145/1995 Zb. z., položka 150 písm. a) 1) vydanie povolenia pre fyzickú osobu - 80 €; 2) vydanie povolenia pre právnickú osobu - 500 €. V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Sociálne veci a zdravotníctvo
 

Vybavuje

Mgr. Martin Ištvan
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Oznámenie o zmene údajov v povolení činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Pozastavenie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Zrušenie povolenia činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.