prejsť na obsah


A.1.34, Informovanie o civilnej ochrane

Služba je určená na podávanie informácií,  poskytovanie  metodickej pomoci  pri príprave obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc  v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

O informácie môžu žiadať

  • zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
  • občania Košického kraja

Dôležité pojmy

  • Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pred následkami mimoriadnych udalostí
  • Mimoriadna udalosť je živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia alebo teroristický útok
  • Evakuácia je odsun ohrozených osôb, zvierat, prípadne  vecí z určitého územia
  • Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

Podmienky poskytovania informácií

Podanie žiadosti o informácie týkajúce sa civilnej ochrany alebo metodickej pomoci. Žiadosť môže byť písomná (list, mail) alebo ústna.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

Zákon č 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (zákon NR SR č. 222/1996 Z. z., 117/1998 Z. z., 252/2001 Z. z., 416/2001 Z. z., 261/2002 Z. z., 515/2003 Z. z., 479/2005 Z. z., 568/2005 Z. z., 335/2007 Z. z., 445/2008 Z. z., 514/2008 Z. z., 172/2011 Z. z., 395/2011 Z. z.)
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Vnútorná prevádzka
 

Vybavuje

PaedDr. Eva Štefanová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 111
PaedDr. Eva Štefanová: 055 7268312
 

Životné situácie

Obrana a bezpečnosť: Civilná ochrana

Súvisiace služby


Informovanie o civilnej ochrane - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.