prejsť na obsah


A.1.28, Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení

Služba je určená na zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z.

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení je povinná informácia samosprávneho kraja zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a § 41 Rokovacieho poriadku Košického samosprávneho kraja - http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn.html.

Po schválení VZN zastupiteľstvom je text VZN so zapracovanými schválenými zmenami, podpísaný predsedom a následne je bezodkladne zasielaný poslancom, všetkým obciam a mestám v Košickom kraji, prípadne ďalším osobám, ak je to potrebné.

VZN sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli najmenej na 15 dní.

VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Okrem vyvesenia VZN na úradnej tabuli úradu sa zabezpečí jeho zverejnenie na internetovej adrese KSK a spôsobom v mieste zaužívaným. Ak je to odôvodnené naliehavým verejným záujmom, môže sa v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom vyhlásenia.

Všetky VZN sú občanovi prístupné na úrade a na internetovej adrese KSK.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z., Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

055 7268 201
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC a ich návrhoch
Služba je určená na zverejnenie informácií o nariadeniach a uzneseniach VÚC podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.