prejsť na obsah


A.1.27, Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC a ich návrhoch

Služba je určená na zverejnenie informácií o nariadeniach a uzneseniach VÚC podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Informovanie o nariadeniach je povinná informácia samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 9, 10 a  11 a § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Texty VZN zverejňuje KSK na webovej stránke.

Informovanie a zverejňovanie textov uznesení VÚC je povinná informácia samosprávneho kraja podľa § 11 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a sú zverejňované na webovej stránke a zároveň pri jednotlivých materiáloch jednotlivých zasadnutí zastupiteľstva bezprostredne po podpise predsedom VÚC.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z., Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

055 7268 201
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy, Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo
Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC a ich návrhoch - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.


Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení
Služba je určená na zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.