prejsť na obsah


A.1.31, Schvaľovanie cestovných poriadkov vnútroštátnej autobusovej dopravy

Služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám (dopravcom) požiadať Košický samosprávny kraj (dopravný správny orgán) o schválenie cestovného poriadku na linke, na ktorú má dopravca udelenú dopravnú licenciu. Košický samosprávny kraj je vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán pre vnútroštátne pravidelné autobusové linky, ktorých východisková zastávka je na území Košického samosprávneho kraja (netýka sa mestskej dopravy).

Schválenie cestovného poriadku (FO, PO) sa každoročne vykonáva s platnosťou od druhého decembrového víkendu (verejná železničná aj autobusová doprava v EÚ). Schválenie zmeny cestovného poriadku (FO, PO), ktorá vyplýva zo zmenených požiadaviek cestujúcej verejnosti alebo dopravcu sa schvaľuje v priebehu roka. 

Dôležité pojmy

 • cestovný poriadok - podrobný popis autobusových spojov na autobusovej linke v priestorovom a časovom rozlíšení, ktorý obsahuje najmä tieto údaje:
 1. záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou nácestnou zastávkou a s dátumom začiatku a konca platnosti cestovného poriadku,
 2. názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,
 3. zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie,
 4. zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,
 5. čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, na ktorej spoj stojí najmenej päť minút, aj čas príchodu na ňu,
 6. údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva,
 7. údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,
 8. údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje prípoj alebo čaká na prípoj,
 9. údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na autobusových staniciach alebo zastávkach na autobusovej linke.
 • dopravná licencia - zriaďuje sa ňou autobusová linka a jej udelením vzniká prevádzkovateľovi cestnej dopravy oprávnenie prevádzkovať na nej pravidelnú vnútroštátnu dopravu. Na každú autobusovú linku je potrebná samostatná dopravná licencia. Ak ide v prímestskej doprave o skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť aglomerácie nepresahujúcu hranice kraja, možno na ich zriadenie a prevádzkovanie udeliť jednu dopravnú licenciu.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o schválenie zmeny cestovného poriadku (FO)
Formulár o žiadosti o schválenie cestovného poriadku
 
Žiadosť o schválenie zmeny cestovného poriadku (PO)
Formulár o žiadosti o schválenie cestovného poriadku
 

Legislatíva

Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov Vyhláška č. 124/2012 Z. z. vykonávacia vyhláška k zákonu č. 56/2012 Z. z.
 

Zakonná lehota

30 dní - ide o zvyčajnú lehotu - ide o úkon mimo správneho konania.
 

Poplatky

15,- € za cestovný poriadok (od poplatku sú oslobodení dopravcovia poskytujúci služby na linkách, ktoré sú v zmluve o službách vo verejnom záujme).
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Doprava
 

Vybavuje

Ing. Radovan Hužvík
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
055 7268 254
 

Životné situácie

Doprava: Cestná doprava a parkovanie

Súvisiace služby


Licencovanie subjektov pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
Služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám (dopravcom) požiadať Košický samosprávny kraj (dopravný správny orgán) o udelenie dopravnej licencie. Košický samosprávny kraj je vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán pre vnútroštátne pravidelné autobusové linky, ktorých východisková zastávka je na území Košického samosprávneho kraja (netýka sa mestskej dopravy).

Zmena licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
Služba je určená pre držiteľov platnej dopravnej licencie (FO, PO), ktorým udelil tunajší dopravný správny orgán dopravnú licenciu.

Zrušenie licencie pre vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu
Služba je určená pre držiteľov platnej dopravnej licencie (FO, PO), ktorým udelil tunajší dopravný správny orgán dopravnú licenciu.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.