prejsť na obsah


A.1.20, Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní

Služba umožňuje zverejňovať informácie o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
Zverejnené sú všetky nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené verejným obstarávateľom.

Verejné obstarávanie je proces s cieľom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, vybrať dodávateľa tovarov, služieb alebo stavebných prác a uzatvoriť s týmto dodávateľom zmluvný vzťah. V procese verejného obstarávania vystupuje na jednej strane verejný obstarávateľ (Košický samosprávny kraj), ktorý je v pozícii objednávateľa tovarov, služieb alebo stavebných prác a na strane druhej záujemca alebo uchádzač, ktorým je (podnikateľský) subjekt schopný a oprávnený (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) tovary, služby alebo stavebné práce dodať alebo poskytnúť.

Uchádzač sa môže verejného obstarávania zúčastniť ak spĺňa požiadavky zákona o verejnom obstarávaní (hlavne § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a ostatné požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (napr. § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní).
Konkrétny postup verejného obstarávania je určený zákonom o verejnom obstarávaní v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (§5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní).

V závislosti od sumy predpokladanej hodnoty zákazky rozdeľuje zákon o verejnom obstarávaní zákazky na nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou.

Nadlimitné zákazky sú zverejnené v Európskom vestníku verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v službe A.1.20 Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní.
Podlimitné zákazky sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v službe A.1.20 Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní.

Zákazky sú zverejnené aj na ksk.eranet.sk.

Zákazky s nízkou hodnotou sú zverejnené v službe A.1.20 Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní.
Informácie o konkrétom verejnom obstarávaní sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (nadlimitná zákazka) alebo vo výzve na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka, zákazka s nízkou hodnotou) a v súťažných podkladoch.
Súťažné podklady je možné získať v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Súťažné poklady je možné stiahnuť z tohto odkazu alebo vyžiadať od verejného obstarávateľa (služba A.1.55 Poskytovanie súťažných podkladov pre verejnú súťaž).
Súťažné podklady si môže stiahnuť alebo požiadať o ne ktokoľvek. Súťažné podklady obsahujú podrobné informácie o predmete zákazky, podmienkach, spôsobe a termínoch predkladanie ponúk.

V prípade akýchkoľvek nejasností je možné požiadať o vysvetlenie skutočností uvedených súťažných podkladov, výzve na predkladanie ponúk, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (služba A.1.19a Vysvetľovanie súťaže).
Žiadosti o vysvetlenie sa predkladajú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní  a spôsobom podľa súťažných podkladov.
Ponuky vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v zmysle požiadaviek, spôsobom a v termínoch uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2020


Legislatíva

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Drahomíra Minčičová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 111
OddVO: 055 7268 404
 

Životné situácie

Podnikanie: Verejné obstarávanie

Súvisiace služby


Elektronické verejné obstarávanie
Služba umožňuje podať elektronické podanie v prípade záujmu o účasť v zákazkách s nízkou hodnotou a v prípade záujmu o zaregistrovanie do podlimitných a nadlimitných zákaziek bez vyžiadania súťažných podkladov.

Vysvetľovanie súťaže
Služba slúži na predloženie žiadosti o vysvetlenie dokumentov a informácií zverejnených alebo poskytnutých v procese verejného obstarávania verejným obstarávateľom.

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.