prejsť na obsah


A.1.19, Elektronické verejné obstarávanie

Služba umožňuje podať elektronické podanie v prípade záujmu o účasť v zákazkách s nízkou hodnotou a v prípade záujmu o zaregistrovanie do podlimitných a nadlimitných zákaziek bez vyžiadania súťažných podkladov.

Verejné obstarávanie je proces s cieľom, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, vybrať dodávateľa tovarov, služieb alebo stavebných prác a uzatvoriť s týmto dodávateľom zmluvný vzťah. V procese verejného obstarávania vystupuje na jednej strane verejný obstarávateľ (Košický samosprávny kraj), ktorý je v pozícii objednávateľa tovarov, služieb alebo stavebných prác a na strane druhej záujemca alebo uchádzač, ktorým je (podnikateľský) subjekt schopný a oprávnený (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní) tovary, služby alebo stavebné práce dodať alebo poskytnúť. V prípade záujmu o prehľad o verejných obstarávaniach KSK sú bližšie informácie pri službe A.1.20 Zverejňovanie informácie o verejnom obstarávaní.

Uchádzač sa môže verejného obstarávania zúčastniť ak spĺňa požiadavky zákona o verejnom obstarávaní (hlavne § 32 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení iných zákonov) a ostatné požiadavky stanovené verejným obstarávateľom v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (napr. § 33 a § 34 zákona o verejnom obstarávaní).

Konkrétny postup verejného obstarávania je určený zákonom o verejnom obstarávaní v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (§ 5 a 6 zákona o verejnom obstarávaní).
V závislosti od sumy predpokladanej hodnoty zákazky rozdeľuje zákon o verejnom obstarávaní zákazky na nadlimitné, podlimitné a zákazky s nízkou hodnotou.

Nadlimitné zákazky sú zverejnené v Európskom vestníku verejného obstarávania, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v službe A.1.20 Zverejňovanie informácie o verejnom obstarávaní..
Podlimitné zákazky sú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie a v službe A.1.20 Zverejňovanie informácie o verejnom obstarávaní..
Zákazky s nízkou hodnotou sú zverejnené v službe A.1.20 Zverejňovanie informácie o verejnom obstarávaní.

Zákazky sú zverejnené aj na ksk.eranet.sk.

Informácie o konkrétnom verejnom obstarávaní sú uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania (nadlimitná zákazka) alebo vo výzve na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka, zákazka s nízkou hodnotou) a v súťažných podkladoch.

Súťažné podklady je možné získať v profile verejného obstarávateľa na stránke https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3143
Súťažné poklady je možné stiahnuť z tohto odkazu alebo vyžiadať od verejného obstarávateľa.
Súťažné podklady si môže stiahnuť alebo požiadať ktokoľvek. Súťažné podklady obsahujú podrobné informácie o predmete zákazky, podmienkach, spôsobe a termínoch predkladanie ponúk.

V prípade akýchkoľvek nejasností je možné požiadať o vysvetlenie skutočností uvedených v súťažných podkladov, výzve na predkladanie ponúk, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.
Žiadosti o vysvetlenie sa predkladajú v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a spôsobom podľa súťažných podkladov. O vysvetlenie je možné požiadať prostredníctvom služby A.1.19a Vysvetľovanie súťaže.

Ponuky vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v zmysle požiadaviek, spôsobom a v termínoch uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2020


Legislatíva

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Zakonná lehota

Žiadosť o súťažné podklady si uchádzači môžu požiadať do dátumu na predloženie ponúk.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Drahomíra Minčičová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 111
OddVO: 055 7268 404
 

Životné situácie

Podnikanie: Verejné obstarávanie, Služby, Spravodlivý konkurenčný boj, Tovary

Súvisiace služby


Vysvetľovanie súťaže
Služba slúži na predloženie žiadosti o vysvetlenie dokumentov a informácií zverejnených alebo poskytnutých v procese verejného obstarávania verejným obstarávateľom.

Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní
Služba umožňuje zverejňovať informácie o všetkých verejných obstarávaniach verejného obstarávateľa pre širokú odbornú aj laickú verejnosť.
Zverejnené sú všetky nadlimitné zákazky, podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vyhlásené verejným obstarávateľom.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.