prejsť na obsah


A.1.18, Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Register je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis.

Do registra sa zapisujú tieto údaje vrátane ich zmien:

  • obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovateľom právnická osoba
  • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby a zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby a ich trvalý pobyt alebo prechodný pobyt
  • adresa právnickej osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a adresa sídla jej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a meno, priezvisko a adresa pobytu vedúceho tejto organizačnej zložky
  • druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje,
  • cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba
  • deň začatia a čas trvania poskytovania sociálnej služby
  • rozsah a miesto poskytovania sociálnej služby
  • dátum zápisu do registra
  • dátum výmazu z registra a právny dôvod výmazu z registra.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2021


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Mgr. Monika Cirner
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 285
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Služba pozostáva z poskytovania komplexného sociálneho poradenstva všetkým občanom.

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.