prejsť na obsah


A.1.17, Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Služba je určená poskytovateľov sociálnych služieb - právnické a fyzické osoby na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zároveň je služba určená pre akreditovaný subjekt, právnické, fyzické osoby alebo pre obce na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja, ktoré patria do pôsobnosti vyššieho územného celku podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Košický samosprávny kraj poskytuje finančný príspevok, t.j. finančný príspevok na prevádzku a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby tým fyzickým a právnickým osobám poskytujúcim sociálne služby:

 • ktoré sú zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb vedenom Košickým samosprávnym krajom (alebo iným vyšším územným celkom),
 • neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk,
 • a ktorých samosprávny kraj požiadal o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre konkrétne fyzické osoby, ktoré majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
 • Košický samosprávny kraj ďalej poskytuje finančný príspevok na prevádzku pre právnické a fyzické osoby, ktoré poskytujú ďalšie sociálne služby v pôsobnosti vyššieho územného celku, ak neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk.
 • Košický samosprávny kraj môže poskytnúť finančný príspevok aj pre poskytovateľov ďalších sociálnych služieb, ak:
 • poskytovanie tejto sociálnej služby Košický samosprávny kraj poskytovateľa soc. služieb požiadal
 • tento poskytovateľ Košický samosprávny kraj o finančný príspevok písomne požiadal,
 • neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk
 • finančný príspevok na poskytovanie týchto sociálnych služieb poskytovateľovi neposkytla obec.
 • Košický samosprávny kraj môže poskytnúť finančný príspevok na prevádzku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk

Košický samosprávny kraj môže poskytovať akreditovanému subjektu, právnickej alebo fyzickej osobe alebo obci finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately vo svojej pôsobnosti, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov územia vyššieho územného celku.

Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately môže Košický samosprávny kraj poskytovať, ak:

 • Oprávnený žiadateľ predloží písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na nasledujúci kalendárny rok najneskôr do 31. mája príslušného kalendárneho roka,
 • Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku má predpísané formálne náležitosti a jej súčasťou je projekt v predpísanej štruktúre,
 • Vykonávanie opatrení, na ktoré oprávnený žiadateľ žiada poskytnutie finančného príspevku, je v súlade so strategickými dokumentmi Košického samosprávneho kraja.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2021


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, §75 ods. 3-5, ods. 1, ods. 7 Zákon č. 305/2008 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, § 88 ods. 1 a 4, Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 3/2010 zo dňa 19. apríla 2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov.
 

Zakonná lehota

Žiadna
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Vladimír Pauco (sociálnoprávna ochrana a sociálna kuratela), PeadDr. Daniela Göncziová (sociálne služby)
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 426 (Ing. Vladimír Pauco), 055 7268 281 (PeadDr. Göncziová)
 

Životné situácie

Podnikanie: Dotácie, Služby
Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.