prejsť na obsah


A.1.16, Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti

Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v:

 • zariadení podporovaného bývania
 • rehabilitačnom stredisku
 • domove sociálnych služieb
 • špecializovanom zariadení

Dôležité pojmy

 • sociálna služba - predstavuje rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v  nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov.
 • posúdenie odkázanosti – zistenie odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivitách

Podmienky zabezpečenia sociálnej služby

 • Prvým krokom pre zabezpečenie sociálnej služby je posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
 • Písomnú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ podávajú občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK odboru sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja.    
 • Predmetnú žiadosť podáva fyzická osoba, rodič maloletého dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo opatrovník stanovený súdom, ktorá má trvalý pobyt na území  Košického samosprávneho kraja.
 • Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
 • Po prijatí žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vykoná KSK zdravotnú a  sociálnu posudkovú činnosť a vydá zdravotný a sociálny posudok, posudok o odkázanosti na sociálnu službu a následne rozhodnutie o odkázanosti na  sociálnu službu. Občan, ktorý má rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu môže požiadať o poskytnutie sociálnej služby.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (FO)
Formulár žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na vydanie rozhodnutia je podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 30 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

referát poskytovania služieb občanovi
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu: 055 72 68 289, kpk.socialne@vucke.sk
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Služba je určená na podávanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Služba pozostáva z poskytovania komplexného sociálneho poradenstva všetkým občanom.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.