prejsť na obsah


A.1.13, Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách

Služba je určená na informovanie o voľných miestach v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Košický samosprávny kraj v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Informácia závisí od termínov prijímacích skúšok a priebehu prijímacieho konania na stredných školách. Prijímacie konanie v stredných školách ošetruje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Podľa školského zákona riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Školstvo
 

Vybavuje

MVDr. Ján Špak
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 161
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Vzdelanie a šport: Stredné školy

Súvisiace služby


Informovanie o voľných miestach pre študentov na stredných školách - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.