prejsť na obsah


A.1.11, Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Služba je určená na podávanie aktuálnych informácií o prebytočnom majetku Košického samosprávneho kraja.

Dôležité pojmy

  • prebytočný majetok - majetok nepotrebný pre VÚC a Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja vyhlásený za prebytočný.
  • obchodná verejná súťaž - súťaž najvhodnejších návrhov na uzavretie zmluvy. Súťažou sa myslí stretnutie najmenej 2 a viacerých návrhov rôznych subjektov, ktoré sa snažia čo najlepšie splniť požiadavky vyhlasovateľa. Ide o verejnú súťaž, ktorej podmienky vyhlásenia sú dané obchodným zákonníkom a vyhlasovateľ ju adresuje neurčitému okruhu osôb. Formálnymi náležitosťami vyhlásenia súťaže sú písomná forma jej vyhlásenia a uverejnenie obsahu podmienok súťaže vhodnou formou. Vyhlásenie súťaže musí byť prístupné verejnosti - na úradnej tabuli VÚC, na internetovej stránke VÚC a v tlači.
  • zámer na priamy predaj - súťaž najvhodnejších cenových návrhov. Formálnou náležitosťou vyhlásenia zámeru na priamy predaj je písomná forma jeho vyhlásenia a uverejnenie jeho obsahu vhodnou formou. Vyhlásenie zámeru na priamy predaj musí byť prístupné verejnosti - na úradnej tabuli VÚC, na internetovej stránke VÚC a v tlači.
  • verejná dražba - verejné konanie, kde sa licitátor obracia na účastníkov, začne vyvolávacou cenou a účastníci dávajú ponuky, pričom ten, kto urobí najvyššiu, dostane príklepom vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby. Je však podmienené včasným uhradením ceny vydraženej nehnuteľnosti. Dražba sa však môže ukončiť aj tak, že nie je urobené ani najnižšie podanie. Vtedy sa dražba stáva neúspešnou, vyvolávacia cena sa môže znížiť a dražba sa opakuje.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 26. 7. 2019


Legislatíva

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja – platné v danom čase
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Správa majetku
 

Vybavuje

Ing. Darina Šebeňová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 322, Ing. Darina Šebeňová
 

Životné situácie

Bývanie: Prenájom nehnuteľnosti
Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Podnikanie: Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Prenájom prebytočného majetku
Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o prenájom prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.

Predaj prebytočného majetku
Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o predaj prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.