prejsť na obsah


A.1.10, Poskytovanie informácií o regióne

Služba je určená na poskytovanie informácií o Košickom kraji v oblasti regionálneho rozvoja.

Regionálny rozvoj môžeme chápať ako snahu o uspokojovanie osobných a spoločenských potrieb obyvateľov na území kraja. V Košickom kraji túto snahu zvykneme označovať pojmom kvalita života. Preto hlavným cieľom Odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja je zabezpečovanie kvality života obyvateľov na území Košického kraja. Hlavným nástrojom, ktorý má odbor k dispozícii je strategické plánovanie. Strategické plánovanie v dnešnej rýchlo sa meniacej dobe je hlavne súbor aktivít, ktoré musia dynamicky reagovať na zmeny v okolitom prostredí a smerovať k dosiahnutiu vytýčeného cieľa, zabezpečovaniu kvality života obyvateľov na území kraja. Tieto aktivity zasahujú celé spektrum oblastí, od hospodárskej po sociálnu, legislatívnu, koncepčnú i realizačnú.

Naše kľúčové aktivity

  • vypracovanie, plnenie a vyhodnocovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja,
  • vypracovanie a plnenie sektorových stratégií a iných rozvojových plánov,
  • vypracovanie analytických materiálov a štúdií realizovateľnosti,
  • marketing a hľadanie investičných príležitostí, komunikácia s potenciálnymi investormi,
  • vypracovanie odborných stanovísk a pripomienok k regionálnym, vládnym a európskym politikám, zámerom ktoré môžu mať dopad na sociálno-ekonomický rozvoj kraja,
  • analýza a monitoring sociálno-ekonomických aktivít v území,
  • koncepčný návrh a implementácia rozvojových projektov vo vybraných oblastiach,
  • vytváranie a rozvoj partnerskej spolupráce s verejným, súkromným a akademickým sektorom,
  • organizovanie odborných stretnutí a diskusií k rozvojovým témam kraja,
  • sledovanie rozvojových, technologických a biznis príležitostí a trendov vo vybraných oblastiach ekonomiky a sociálnej agendy v Európe a vo svete.

Našim poslaním je návrh účinných nástrojov a vytváranie aktívnej spolupráce a partnerstiev pre sociálno-ekonomický rozvoj Košického kraja s cieľom zvýšiť jeho regionálnu konkurencieschopnosť, a tým zabezpečiť kvalitné podmienky pre život a prácu ľudí v našom kraji.

Informácie o regióne si môžete zobraziť aj cez geoportál

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 14. 7. 2020


Legislatíva

Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta

Odbor

Regionálny rozvoj
 

Vybavuje

Mgr. Rosičová Katarína, PhD.
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 111
Mgr. Katarína Rosičová, PhD.: 055 6196 652
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Podnikanie: Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

Súvisiace služby


Poskytovanie informácií o regióne - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.