prejsť na obsah


A.1.71a, Oznámenie o zmene údajov v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  z dôvodu zmeny v zmysle § 16 a §17 zákona č. 578/2004 Z.z.

O schválenie môže požiadať

  • fyzická alebo právnická osoba – držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Dôležité pojmy

  • zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia

Podmienky vydania povolenia

  • na základe písomnej žiadosti FO alebo PO - § 17
  • na základe oznámenia o zmene údajov - § 16

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o zmenu v povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenie (FO - Podnikateľ)
Formulár žiadosti o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - § 17
Oznámenie zmeny údajov v povolení - § 16
 
Žiadosť o zmenu v povolení na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia (PO)
Formulár žiadosti o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - § 17
Oznámenie zmeny údajov v povolení - § 16
 
Žiadosť o zmenu v povolení na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia (PO)
Formulár žiadosti o zmenu povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - § 17
Oznámenie zmeny údajov v povolení - § 16
 

Legislatíva

§ 16 a § 17 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

pri § 17 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
pri § 16 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
 

Poplatky

§ 17 FO/PO 50,- €; § 16 bez poplatku
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, Mgr. Kečkešová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
055/7268290, 055/7269293
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára, Jednodňová chirurgická starostlivosť, Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba

Súvisiace služby


Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Zrušenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.