prejsť na obsah


A.1.71, Povoľovanie prevádzkovania zdravotníckych zariadení

Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia  v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

O schválenie môže požiadať

  • fyzická alebo právnická osoba, ktorá splní zákonné podmienky

Dôležité pojmy

  • povolenie na prevádzkovanie určených druhov zdravotníckych zariadení na území KSK

Podmienky vydania povolenia

  • na základe písomnej žiadosti FO alebo PO

Nasledujúce povinné prílohy si vyžiadava KSK od príslušných inštitúcií formou externej integrácie systému IIS KSK, ktorá bola navrhnutá a implementovaná podľa Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z. z.):

  • List vlastníctva
  • Výpis z obchodného registra

Ak tieto prílohy nebude možné získať elektronickým spôsobom, KSK ich môže opätovne vyžiadať od podávajúceho (FO, PO) elektronické podanie

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (FO - Podnikateľ)
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s možnosťou výberu druhu zdravotníckeho zariadenia
 
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulantného zdravotníckeho zariadenia (PO)
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s možnosťou výberu druhu zdravotníckeho zariadenia
 
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia (PO)
Formulár žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia s možnosťou výberu druhu zdravotníckeho zariadenia
 

Legislatíva

578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
 

Poplatky

FO 80,- €; PO 500,- €
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

MUDr. Mgr. René Hako, PhD., MHA, MPH, MBA, Mgr. Kečkešová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk pod záložkou zdravotníctvo
055/7268290, 055/7269293
 

Životné situácie

Zdravie: Ambulantná starostlivosť lekára prvého kontaktu, Ambulantná starostlivosť lekára špecialistu, Ambulantná starostlivosť zubného lekára, Jednodňová chirurgická starostlivosť, Ústavná zdravotná starostlivosť a ústavná pohotovostná služba

Súvisiace služby


Schvaľovanie ordinačných hodín ambulancie
Služba je určená na podávanie žiadostí o schválenie ordinačných hodín v ambulanciách v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Oznámenie o zmene údajov v povolení prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia z dôvodu zmeny v zmysle § 16 a §17 zákona č. 578/2004 Z.z.

Zrušenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia v zmysle zákona č. 578/2004 Z.z.

Dočasné pozastavenie povolenia prevádzkovania zdravotníckych zariadení
Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Informovanie o zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach a poliklinikách)
Služba je určená na podávanie informácií pre občanov a poskytovateľov zdravotníckych zariadení.


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.