prejsť na obsah


A.1.47a, Podanie vyúčtovania dotácie na podporu mládeže

Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na podporu mládeže podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Žiadateľ je povinný vyúčtovať použitie dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, na ktorý boli finančné prostriedky poskytnuté.

Vyúčtovanie musí obsahovať:

  • písomné vecné vyhodnotenie projektu, na realizáciu ktorého bola dotácia poskytnutá, z ktorého bude zrejmé dodržanie určeného účelu,
  • preukázanie propagácie poskytovateľa, že sa spolupodieľal na financovaní projektu (logo a forma podpory),
  • finančné vyúčtovanie poskytnutej dotácie vypracované v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctva v znení neskorších predpisov vrátane kópií bankových výpisov (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov) preukazujúcich použitie finančných prostriedkov, dokladu o odvedení výnosov z poskytnutej a dokladu o vrátení nevyčerpanej dotácie.

Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.

Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s uzatvorenou zmluvou o poskytnutí dotácie je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2019


Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

V prípade objektívnych dôvodov môže byť schválená predlžená lehota vyúčtovania poskytnutej dotácie. Lehota môže byť predlžená písomným dodatkom k uzatvorenej zmluve o poskytnutej dotácii podpísaným zmluvnými stranami.
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Financie
 

Vybavuje

Mgr. Alena Šuranová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 316, 055 7268 209
 

Životné situácie

Financie: Dotácie
Kultúra: Podpora kultúry
Podnikanie: Dotácie
Vzdelanie a šport: Šport

Súvisiace služby


Poskytovanie dotácií na podporu mládeže
Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu mládeže podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na podporu mládeže
Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na podporu mládeže.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.