prejsť na obsah


A.1.43, Prenájom prebytočného majetku

Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o prenájom prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.

O službu môže požiadať:

  • FO resp. PO môže podať žiadosť (elektronicky, osobne alebo poštou) o prenájom prebytočného nehnuteľného majetku,
  • FO resp. PO môže podať žiadosť (elektronicky, osobne alebo poštou) o prenájom iného nehnuteľného majetku, ktorý ešte nebol zverejnený ako prebytočný, ale Košický samosprávny kraj ho v danom čase nevyužíva.

Dôležité pojmy

  • prebytočný majetok na prenájom - majetok nepotrebný pre správcu a VÚC, príp. schválený na prenájom Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 26. 7. 2019


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o prenájom trvale prebytočného majetku (FO)
Formulár žiadosť o prenájom trvale prebytočného nehnuteľného majetku pre FO
 
Žiadosť o prenájom trvale prebytočného majetku (PO)
Formulár žiadosť o prenájom trvale prebytočnéhonehnuteľného majetku pre PO
 

Legislatíva

Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov; Zásady hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja – platné v danom čase
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na vybavenie žiadosti (odpoveď) je 30 dní, vo výnimočných prípadoch 60 dní. Plynutie lehoty je možné prerušiť v prípade, že žiadateľ bude vyzvaný na predloženie doplňujúcich podkladov.
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Správa majetku
 

Vybavuje

Ing. Darina Šebeňová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
055 7268 322, 055 7268 329
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy
Podnikanie: Iná podpora, slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti a archívy

Súvisiace služby


Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC
Služba je určená na podávanie aktuálnych informácií o prebytočnom majetku Košického samosprávneho kraja.

Predaj prebytočného majetku
Služba je určená na podávanie žiadostí FO resp. PO o predaj prebytočného majetku Košického samosprávneho kraja.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.