prejsť na obsah


A.1.41, Poskytovanie dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok

Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „VZN č. 3/2006“).

O dotáciu môžu požiadať

 • obce na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“) v rámci účasti na financovaní spoločných úloh v záujme všestranného rozvoja územia KSK,
 • právnické osoby na území KSK, ktorých zakladateľom nie je KSK, len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti,
 • fyzické osoby – podnikatelia na území KSK na podporu podnikania a zamestnanosti.
   

Dôležité pojmy

 • dotácia - nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu KSK za účelom rozvoja regiónu.
 • všeobecne prospešné služby - poskytovanie sociálnej pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt, vzdelávanie, rozvoj telesnej kultúry a služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.
 • verejnoprospešné účely - rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, rozvoj vzdelania, telovýchovy, plnenie humanitnej pomoci v súvislosti s ohrozením života ľudí alebo pri postihnutí živelnou pohromou.
 • spoločné úlohy - spoločná aktivita KSK a obce, ktorou sa prispieva k plneniu úloh samosprávy KSK, alebo k výkonu štátnej správy preneseného na KSK, alebo ktorou sa prezentujú kultúrne a prírodné hodnoty KSK v Slovenskej republike alebo v zahraničí.

Priority financovania spoločných úloh sú uvedené v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja.
 

Podmienky poskytovania dotácií

 • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK (ďalej len „Úradu“) a za predpokladu, že žiadateľ
  • má sídlo, trvalý pobyt a pôsobnosť na území samosprávneho kraja,
  • činnosť, na ktorú žiada dotáciu, vykonáva na území KSK, alebo činnosťou prezentuje kultúrne a prírodné hodnoty KSK v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
 • na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok,
 • dotácie sa neposkytujú politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám,
 • dotácie sa neposkytujú na financovanie občerstvenia, stravovania a recepcií, na nákup darov, suvenírov, na odmeny prednášajúcim, mzdy manažmentu pri realizácii projektu.

Nasledujúce povinné prílohy si vyžiadava KSK od príslušných inštitúcií formou externej integrácie systému IIS KSK, ktorá bola navrhnutá a implementovaná podľa Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z. z.):

 • Výpis z obchodného registra

Ak tieto prílohy nebude možné získať elektronickým spôsobom, KSK ich môže opätovne vyžiadať od podávajúceho (PO) elektronické podanie.

Dotácia môže byť poskytnutá aj obciam mimo územia KSK alebo iným samosprávnym krajom za predpokladu, ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území.

Žiadosti do sumy 3300 EUR žiadatelia predkladajú počas celého kalendárneho roka. Predložené žiadosti, ktoré spĺňajú všetky podmienky, prechádzajú posudzovacím konaním.

Ak predseda KSK schváli poskytnutie dotácie, Úrad zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v zmluve do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy. V prípade, že predseda KSK neschváli poskytnutie dotácie, o tomto výsledku bude žiadateľ písomne upovedomený.

Žiadosti nad sumu 3300 UER žiadatelia predkladajú najneskôr do konca februára alebo do konca augusta príslušného kalendárneho roka. Žiadosti podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu konaniu ako pri žiadostiach do sumy 3300 EUR a podľa stanovených kritérií v odseku 7 VZN č. 3/2006 vo finančnej komisii a tiež v príslušnej komisii podľa obsahu žiadosti. Finančnou komisiou odporúčané žiadosti sú predložené na rokovanie zastupiteľstva.

V prípade poskytnutia dotácie do 3300 EUR bude žiadateľ písomne upovedomený v lehote do 10 dní odo dňa rozhodnutia predsedu KSK. Úrad zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v zmluve do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie. V prípade zamietnutia žiadosti bude žiadateľ písomne upovedomený, najneskôr v lehote 10 dní.

Ak zastupiteľstvo schváli poskytnutie dotácie, Úrad zrealizuje úhradu finančných prostriedkov na účet žiadateľa uvedený v zmluve do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy. V prípade, že zastupiteľstvo neschváli poskytnutie dotácie, o tomto výsledku bude žiadateľ písomne upovedomený.

Dotácia môže byť opakovane poskytnutá tomu istému žiadateľovi najskôr po uplynutí troch rokov od vyúčtovania predchádzajúcej dotácie, s výnimkou odstránenia následkov živelnej pohromy, podujatí medzinárodného významu, prípadne opakujúcich sa podujatí medzinárodného a regionálneho významu.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2019


Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov
 

Zakonná lehota

neurčená
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Financie
 

Vybavuje

Mgr. Alena Šuranová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 316
 

Životné situácie

Financie: Dotácie
Kultúra: Podpora kultúry
Podnikanie: Dotácie

Súvisiace služby


Podanie vyúčtovania dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
Služba je určená na podanie vyúčtovania poskytnutej dotácie na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.