prejsť na obsah


A.1.40, Vybavovanie petícií

Služba je určená na vybavovanie petícií  podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

Petíciu môže podať

  • fyzická osoba
  • právnická osoba

Dôležité pojmy

  • petícia  – každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu na orgán verejnej správy  
  • petíciou sa nesmie zasahovať do nezávislosti súdu, petícia nesmie vyzývať k porušovaniu ústavy, zákonov a právne záväzných aktov Európskej únie, popieraniu alebo obmedzovaniu osobných, politických alebo iných práv

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 14. 10. 2020


Elektronické formuláre

 
Podanie petície
Formulár petície pre fyzické a právnické osoby
 
Podanie petície petičným výborom
 

Legislatíva

Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní, ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

PhDr. Anna Heribanová, Ing. Lucia Skálová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 249
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.