prejsť na obsah


A.1.36a, Oznámenie o zmene údajov v povolení činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Služba je určená na podávanie žiadostí o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

O zmenu povolenia môžu požiadať

  • držitelia povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorých miesto poskytovania lekárenskej starostlivosti je na území Košického samosprávneho kraja (ďalej len „KSK“)

Podmienky schválenia povolenia

  • na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu KSK (ďalej len „Úradu“) a za predpokladu, že spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o zmenu v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (FO)
Formulár žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 
Žiadosť o zmenu v povolení na poskytovanie lekárenskej starostlivosti (PO)
Formulár žiadosti o zmenu povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti
 

Legislatíva

§ 8 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na schválenie / zamietnutie žiadosti je 30 dní, vo výnimočných prípadoch 60 dní. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti.
 

Poplatky

V zmysle zákona č. 145/1995 Zb. z., položka 150 písm. b) zmena povolenia podľa § 8 ods. 3) pre fyzickú osobu a pre právnickú osobu - 50 €. V prípade, že sa úkony a konania správnych orgánov vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Ing. Peter Slanina
 

Kontakt

Základné informácie: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/zdravotnictvo/lekarenska-starostlivost/
Informátor: 055 7268 297 - PIC
 

Životné situácie

Zdravie: Lieková starostlivosť, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny

Súvisiace služby


Povoľovanie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Pozastavenie činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o pozastavenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Zrušenie povolenia činnosti verejnej lekárne, pobočky verejnej lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok
Služba je určená na podávanie žiadostí o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a v pobočke verejnej lekárne, vo výdajni zdravotníckych pomôcok, výdajni ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok, výdajni audio - protetických zdravotníckych pomôcok.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.