prejsť na obsah


A.1.26, Pripomienkovanie návrhov nariadení o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

Služba je určená na pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo.

Z úrovne Úradu KSK povinne zverejňované návrhy nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo. Návrhy Všeobecne záväzných nariadení sa zverejňujú na úradnej tabuli Úradu KSK a na webovej stránke KSK aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva .  V každom jednom návrhu nariadenia je uvedená kontaktná osoba vrátane kontaktných údajov, ktorej je možné pripomienky zasielať.  Predložené pripomienky k návrhu VZN sú predmetom vyhodnotenia z hľadiska akceptovateľnosti resp. neakceptovateľnosti zapracovania pripravovaného VZN. Informácia o predložených pripomienkach, vecnosti a vyhodnotení musí byť predložená poslancom zastupiteľstva najneskôr 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva.  Spracovateľ návrhu VZN v rámci vyhodnotenia posudzuje všetky náležitosti a oprávnenosť osôb podľa § 8 ods. 8 Zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Link: http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/legislativa/vzn/vzn.html.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 7. 2020


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z., Rokovací poriadok Zastupiteľstva KSK
 

Zakonná lehota

Neurčená
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

PhDr. Anna Heribanová
 

Kontakt

055 7268 200
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Informovanie o nariadeniach a uzneseniach VÚC a ich návrhoch
Služba je určená na zverejnenie informácií o nariadeniach a uzneseniach VÚC podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení
Služba je určená na zverejňovanie textov všeobecne záväzných nariadení v zmysle zákona 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z.

Informovanie o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC
Služba je určená na zverejňovanie informácií o termínoch zasadnutí zastupiteľstva VÚC podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.