prejsť na obsah


A.1.12, Pripomienkovanie návrhu územného plánu regiónu

Služba je určená na pripomienkovanie Územného plánu vyššieho územného celku Košický kraj.

Samosprávny kraj obstaráva, prerokúva a schvaľuje územný plán regiónu. Prerokovanie zadania, konceptu a návrhu ÚPN-R (etapy ÚPN-R) oznámi samosprávny kraj verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v mieste obvyklý. Zadanie, koncept a návrh ÚPN-R sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k zadaniu, konceptu a návrhu ÚPN-R do 30 dní odo dňa oznámenia.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Pripomienka k návrhu územného plánu regiónu (FO)
Formulár na podanie pripomienky k návrhu územného plánu regiónu (FO)
 
Pripomienka k návrhu územného plánu regiónu (PO)
Formulár na podanie pripomienky k návrhu územného plánu regiónu (PO)
 

Legislatíva

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 

Zakonná lehota

Návrh územnoplánovacej dokumentácie musí byť vystavený po dobu 30 dní na verejné nahliadnutie: Verejnosť je oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie do 30 dní odo dňa oznámenia.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Regionálny rozvoj
 

Vybavuje

Ing. arch. Anna Mareková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Ing. arch. Anna Mareková: 055 7268 241
 

Životné situácie

Bývanie: Územné plánovanie

Súvisiace služby


Zverejňovanie územného plánu
Služba je určená na zverejnenie Územného plánu veľkého územného celku Košický kraj.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.