prejsť na obsah


A.1.9, Ohlasovanie problémov na ceste

Elektronická služba umožňuje fyzickým osobám a právnickým osobám upozorniť (ohlasovať) na problémy na cestách II. a III. triedy Košického samosprávneho kraja (vlastníka ciest II. a III. triedy) a Správy ciest KSK (správcu ciest II. a III. triedy).

Rozdelenie vlastníctva a správy ciest a území Košického samosprávneho kraja je nasledovné:

 • Cesty II. a III. triedy na území Košického kraja, okrem prejazdných úsekov cez mesto Košice, sú vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja a v správe rozpočtovej organizácie - Správy ciest Košického samosprávneho kraja (www.scksk.sk). Ide o okresy Rožňava, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice – okolie, Trebišov, Michalovce a Sobrance.
 • Cesty I. triedy sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest Bratislava (www.scksk.sk).
 • Rýchlostné cesty a diaľnice sú vo vlastníctve štátu a v správe Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. (www.ndsas.sk).
 • Miestne komunikácie sú vo vlastníctve a správe príslušnej obce, prípadne mesta.
 • Účelové komunikácie sú vo vlastníctve a správe právnickej osoby, alebo fyzickej osoby, ktorej slúžia.

Dôležité pojmy

 • dopravné značky sú jednoduché piktogramy určené na riadenie a reguláciu cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky na nebezpečenstvo, ukladajú im zákazy, príkazy alebo obmedzenia, poskytujú informácie alebo spresňujú, doplňujú alebo obmedzujú význam inej značky. Význam značiek stanovujú pravidlá cestnej premávky. V cestnej premávke sa používajú zvislé dopravné značky, vodorovné dopravné značky a dopravné zariadenia.
 • dopravné zariadenia sú napríklad vodiace tabule, dopravné kužele, zábrany na označenie uzávierok, zvodidlá, smerové dosky, spomaľovacie prahy, smerové stĺpiky, varovné tabule, dopravné gombíky, elektronické panely na premenné informácie.
 • cestná zeleň - cestné správne orgány dbajú o to, aby bola na cestných pomocných pozemkoch, prípadne na iných vhodných pozemkoch tvoriacich súčasť diaľnic, ciest a miestnych komunikácií (svahy násypov, odpočívadlá a podobne), primerane podľa miestnych podmienok pestovaná vhodná cestná zeleň; pritom je potrebné, aby nebola ohrozovaná bezpečnosť cestnej premávky alebo aby nebolo neúmerne sťažované použitie týchto pozemkov na účely správy diaľnic, ciest alebo miestnych komunikácií alebo na obhospodarovanie susedných pozemkov.
 • cestné teleso - pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta. Súčasťami diaľníc,  ciest a  miestnych komunikácií  sú najmä mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená, včítane chodníkov na nich, strojové vybavenie sklápacích mostov, ľadolamy, vozovky, priepusty, tunely, oporné, zárubné, obkladové a parapetné múry,  tarasy,  cestné  svahy,  cestné  pomocné  pozemky, priekopy a ostatné povrchové odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy,   zvádzadlá,  pružidlá,   smerové  stĺpiky,   staničníky a medzníky,  zásnežky, cestná  zeleň, odpočívadlá,  odstavné pruhy a plochy pre zastávky hromadnej  verejnej dopravy, dopravné značky a zariadenia (s výnimkou svetelných znamení slúžiacich na riadenie dopravy  a  stanovíšť  dopravných  orgánov),  zásobníky  a skládky údržbových  látok,  ochranné   zelené  pásy,  dopravné  ostrovčeky a hlásnice. Súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú aj ich   privádzače   a   vetvy   križovatiek   a  protihlukové  múry a protihlukové  valy vyvolané  výstavbou komunikácie  a pokiaľ  sú umiestnené na cestnom pozemku. Súčasťami miestnych  komunikácií sú aj  priľahlé chodníky, verejné  parkoviská   a  obratiská,  zariadenia   na  zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky. Kanalizácia včítane  úprav na odvádzanie  vody sú súčasťou diaľnice,  cesty alebo  miestnej komunikácie  len vtedy,  ak slúži výlučne na odvádzanie povrchových vôd z tejto komunikácie. Súčasťami prejazdných úsekov,  s výnimkou na  mostoch, však nie  sú priľahlé chodníky,  zábradlia,   reťaze  a  iné   zariadenia  na  zaistenie a zabezpečenie priechodov  pre chodcov a  stromovia, aj keď  sú na telese prejazdných úsekov. Dopravné  značky   a  zariadenia  s   výnimkou  svetelných signalizačných zariadení  slúžiacich na riadenie  dopravy zriaďujú a udržiavajú   správcovia   komunikácií.    Dopravné   značky   na priecestiach  zriaďuje  dráhový  podnik,  ktorý  ich  odovzdáva do údržby správcovi komunikácií a prípadné zmeny je povinný správcovi komunikácií  ohlásiť.  O  druhu,  úprave  a  umiestnení dopravných značiek a zariadení platia osobitné predpisy.
 • výtlk je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokiaľ nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlín zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky. Pri otvorenom povrchu vozovky v zimnom období vniká voda do trhlín v obrusnej vrstve vozovky. Počas mrazov dochádza k rýchlemu poškodeniu, degradácii poškodeného miesta a je tak vytvorený základ pre výtlk nielen v obrusných vrstvách, ale následne v ložných a konštrukčných vrstvách vozovky. Stav poškodeného miesta sa zhoršuje v súvislosti s dopravnou záťažou, ktorá spôsobuje drolenie hrany výtlku a tým jeho ďalšiemu rozširovaniu. Oprava výtlkov počas zimného obdobia sa vykonáva predovšetkým z dôvodu zaistenia bezpečnosti premávky a často v nepriaznivých klimatických podmienkach. Po ukončení zimy sa pri likvidácii škôd využívajú technológie, ktoré umožňujú opravu za účelom predĺženia životnosti vozovky. V súčasnosti je možné kvalitne opravovať trhliny v obrusnej vrstve a obnovovať celistvosť povrchu vozovky použitím náterov, mikrokobercov alebo frézovaním obrusnej vrstvy. Údržba by mala zaistiť aby bol povrch vozovky celistvý a uzavretý.
 • priepusty sú mostné objekty s kolmou svetlosťou mostného otvoru do 2,00 m vrátane. Stavajú sa v miestach, kde sa PK križuje s prekážkami – napr. vodnými tokmi, umelými kanálmi, roklinami a pod., po ktorých odteká povrchová voda v čase dažďa a topenia snehu, alebo na vhodných, zvyčajne najnižších miestach terénu, na prepustenie vody pod zemným telesom komunikácie. Priepusty môžu tiež slúžiť pre migráciu drobných živočíchov.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Legislatíva

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) Vyhláška č. 35/1984 Zb. vykonávacia vyhláška k
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Doprava
 

Vybavuje

Ing. Peter Restei
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 252
 

Životné situácie

Doprava: Cestná doprava a parkovanie

Súvisiace služby


Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.