prejsť na obsah


A.1.8, Vybavovanie sťažností a podnetov

Služba je určená na vybavovanie sťažností  podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Podnety nie sú evidované centrálne a sú vybavované jednotlivými odbormi Úradu KSK podľa príslušných kompetencií.

Sťažnosť môže podať

  • fyzická osoba
  • právnická osoba

Dôležité pojmy

  • sťažnosť – podanie fyzickej, alebo právnickej osoby, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv, alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a v ktorom sťažovateľ poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.
  • sťažnosťou nie je podanie, ktoré
  1. má charakter dopytu, vyjadrenia názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne vyjadrené, ochrany akého svojho alebo právom chráneného záujmu sa osoba domáha
  2. poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené iným právnym predpisom
  3. je sťažnosťou podľa osobitného predpisu, alebo
  4. smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Sťažnosť (FO)
Formulár sťažnosti pre fyzické osoby
 
Sťažnosť (PO)
Formulár sťažnosti pre právnické osoby
 

Legislatíva

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
Smernica č. 2/2010 o vybavovaní sťažností
Dodatok k smernici č. 2/2010 o vybavovaní sťažností
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže byť predĺžená na 90 pracovných dní. Predĺženie lehoty musí byť sťažovateľovi oznámené bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu.
 

Poplatky

Žiadne.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Ľubomír Dajčár
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 143
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Vybavovanie podnetov
Služba je určená na vybavovanie podnetov podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.