prejsť na obsah


A.1.16a, Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Služba je určená na podávanie žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v:

  • zariadení podporovaného bývania
  • rehabilitačnom stredisku
  • domove sociálnych služieb
  • špecializovanom zariadení

Dôležité pojmy

  • sociálna služba - predstavuje rôzne činnosti, ktoré sú určené na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v  nepriaznivej sociálnej situácii, nevedia si sami zabezpečiť základné životné potreby alebo potrebujú pomoc z iných vážnych dôvodov.
  • zabezpečenie sociálnej služby – sprostredkovanie poskytnutia sociálnej služby ambulantnou alebo pobytovou formou v zariadení sociálnych služieb

Podmienky zabezpečenia poskytovania sociálnej služby

Písomnú „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“ podávajú občania, ktorí majú trvalý pobyt v regióne KSK na odbore sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja a majú vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie poskytovania majú záujem.

Predmetnú žiadosť podáva fyzická osoba, rodič maloletého dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo opatrovník stanovený súdom, ktorá má trvalý pobyt na území  Košického samosprávneho kraja. 

Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

KSK zabezpečí občanovi sociálnu službu u ním vybraného poskytovateľa sociálnej služby.

Na základe výberu konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby občanom požiada KSK poskytovateľa sociálnej služby u poskytnutie sociálnej služby.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (FO)
Formulár žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

referát poskytovania služieb občanovi
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu: 055 72 68 289, kpk.socialne@vucke.sk
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Poskytovanie základného sociálneho poradenstva
Služba pozostáva z poskytovania komplexného sociálneho poradenstva všetkým občanom.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.