prejsť na obsah


A.1.8a, Vybavovanie podnetov

Služba je určená na vybavovanie podnetov  podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.

Podnet môže podať

  • fyzická osoba
  • právnická osoba

Dôležité pojmy

Začatie konania

  • Konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu.
  • Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon.
  • O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou.

Podanie

  • Podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.
  • Podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.
  • Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví.
  • Podanie sa podáva na vecne a miestne príslušnom orgáne (§ 5 až 7).
  • Na žiadosť účastníka konania musí sa prijatie podania potvrdiť.

Postúpenie

Ak správny orgán nie je príslušný na rozhodnutie, je povinný podanie bez meškania postúpiť príslušnému správnemu orgánu a upovedomiť o tom účastníka konania. Ak je nebezpečenstvo z omeškania, správny orgán urobí nevyhnutné úkony, najmä na odvrátenie hroziacej škody.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 11. 9. 2017


Elektronické formuláre

 
Podnet (FO)
Formulár podnetu pre fyzické osoby
 
Podnet (PO)
Formulár podnetu pre právnické osoby
 

Legislatíva

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 

Zakonná lehota

V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne.
V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.
 

Poplatky

Žiadne.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Ľubomír Dajčár
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 143
 

Životné situácie

Občan a štát: Demokracia, Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Vybavovanie sťažností a podnetov
Služba je určená na vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Podnety nie sú evidované centrálne a sú vybavované jednotlivými odbormi Úradu KSK podľa príslušných kompetencií.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.