prejsť na obsah


G.5, Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu

Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.

Finálne štádium správneho konania predstavuje – rozhodnutie, ktorým dochádza k meritórnemu vybaveniu veci na danom stupni. Rozhodnutie správneho orgánu musí mať zákonom ustanovenú formu, ktorú predstavujú obsahové a formálne náležitosti. Rozhodnutie správneho orgánu musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Rozhodnutie musí obsahovať:

  • výrok,
  • odôvodnenie a
  • poučenie o odvolaní (rozklade).

Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo, prípadne aj rozhodnutie o povinnosti nahradiť trovy konania. Pokiaľ sa v rozhodnutí ukladá účastníkovi konania povinnosť na plnenie, správny orgán určí pre ňu lehotu; lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný zákon.

V odôvodnení rozhodnutia správny orgán (Košický samosprávny kraj) uvedie, skutočnosti ktoré boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom.

Z podaného odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.

Odvolanie treba podať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje osobitný zákon.

Pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo pre to, že nebol poučený vôbec, podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3 mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.

Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Rozhodnutie, proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad) je právoplatné. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

Správny orgán, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie a ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania ako odvolateľa alebo ak s tým ostatní účastníci konania súhlasia.

Odvolať sa môže len účastník konania, ktorý je uvedený v rozhodnutí – buď priamy, alebo vyplývajúci z legislatívy (napr. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).

Vyššie uvedený postup sa vzťahuje len na správne konanie. Vyjadrenia, stanoviská Košického samosprávneho kraja a iné listy, ktoré nespadajú pod správne konanie a voči ktorým nie je možnosť sa odvolať. Voči takýmto úkonom je možné vyjadriť iba nesúhlas/nespokojnosť.

Službu je možné využiť dvoma spôsobmi:

  • využitím elektronickej služby G.5 Odvolanie, ktorá je dostupná na Portáli Elektronických služieb (ďalej ES) Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK),
  • odoslaním odpovede nad prijatou správou - rozhodnutím (správa musí obsahovať ikonku obáločka) v eDeskovej schránke.

Elektronická služba G.5 Odvolanie:
V detaile služby G.5 Odvolanie (aktuálne sa na ňom nachádzate), v zelenom paneli napravo sa nachádza sekcia elektronických formulárov pre fyzickú aj právnickú osobu. Po zvolení jedného z dostupných formulárov (klik na názov formuláru) sa zobrazí stránka pre tvorbu elektronického podania. Potrebné je vyplniť elektronický formulár, elektronicky ho podpísať, prípadne priložiť prílohy a celé podanie elektronicky odoslať.
Po odoslaní je podanie prijaté informačným systémom KSK, a začína plynúť zákonná lehota jeho spracovania.

Nutnou podmienkou korektného odoslania elektronického podania je prihlásenie na ÚPVS prostredníctvom Portálu ES KSK. V prípade, ak nie ste prihlásení, pri prechode na stránku pre vytvorenie elektronického podania, budete na to upozornení.

Odoslanie odpovede z eDeskovej schránky:
Musíte sa prihlásiť do vlastnej eDeskovej schránky, a to nasledujúcim spôsobom:

  1. prihlásiť sa na Portál ÚPVS, ktorého stránka je www.slovensko.sk
  2. po prihlásení sa sprístupní v hornom pravom rohu odkaz na eDeskovú schránku, Zobraziť elektronickú schránku
  3. po kliknutí na daný odkaz, budete presmerovaní do Vašej eDeskovej schránky

Vo Vašej eDeskovej schránke, v priečinku Prijaté správy si vyhľadávate správu, na ktorú chcete odpovedať (musí obsahovať ikonku obáločka). Po kliknutí na danú správu sa Vám zobrazí jej detail. V detaile správy, po kliknutí na tlačidlo Viac operácií nad správou sa zobrazí zoznam s dostupnými operáciami, z ktorého vyberiete Odpovedať.
Následne sa Vám zobrazí elektronický formulár Všeobecná agenda, ktorý je potrebné korektne vyplniť a odoslať.
Po odoslaní je podanie prijaté informačným systémom KSK, a začína plynúť zákonná lehota jeho spracovania.

Detailnejší postup pri práci s portálom ÚPVS a eDeskovou schránkou nájdete na tomto odkaze https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 27. 10. 2017


Elektronické formuláre

 
Odvolanie (FO)
 
Odvolanie (PO)
 

Poplatky

Ziadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Žiadny odbor

Súvisiace služby


Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na kultúru
Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na kultúru.

Zverejňovanie prijímateľov a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok
Služba umožňuje prístup k zverejneným informáciám o prijímateľoch a výšky dotácií na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.