prejsť na obsah


A.1.70, Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií

Služba je určená na zabezpečenie povinného zverejňovania informácií povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ).

Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.

Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpustiť.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020


Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií Sadzobník za poskytovanie informácií
 

Poplatky

Podľa Sadzobníka za poskytovanie informácií
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 201
E-mail: dasa.kolozsyova@vucke.sk
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.