prejsť na obsah


A.1.2, Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC

Služba je určená na podávanie pripomienok k návrhu rozpočtu VÚC. K návrhu rozpočtu VÚC sa môžu  vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja, ako aj tí obyvatelia, ktorí majú na území samosprávneho kraja nehnuteľný majetok, sú prihlásení na prechodný pobyt, alebo majú ako cudzinci povolený dlhodobý pobyt.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2019


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 564/2004 Z. z. z 23. septembra 2004 o rozpočtovom určení výnosov dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. z. z 1.12.2004 o rozdeľovaní výnosov dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších zmien Zásady tvorby rozpočtu, rozpočtových opatrení a pravidiel rozpočtového hospodárenia KSK
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na pripomienkovanie je najmenej 15 dní pred zasadnutím zastupiteľstva, na ktorom má byť návrh rozpočtu prerokovaný.
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Financie
 

Vybavuje

Ing. Kvetoslava Lipovská
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 210, 055 7268 218
 

Životné situácie

Občan a štát: Účasť na veciach verejných

Súvisiace služby


Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC
Služba je určená na informovanie o návrhu rozpočtu VÚC.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.