prejsť na obsah


A.1.68, Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Služba je určená na zabezpečenie povinného zverejňovania informácií povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o slobode informácií).

Povinné zverejňovanie informácií

V zákone je stanovené,  ktoré informácie a kde  je povinná zverejniť každá povinná osoba.

Medzi tieto povinné informácie patrí aj informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie týkajúce sa činnosti VÚC.

Košický samosprávny kraj  povinné informácie zverejňuje v súlade so zákonom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to jednak vo svojom sídle na verejne prístupnom mieste a tiež na webovej stránke v časti Povinné informácie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 11. 2017


Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií Sadzobník za poskytovanie informácií Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach Smernica č. 2/2010 o vybavovaní sťažností Dodatok k smernici č. 2/2010 o vybavovaní sťažností
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Valéria Forraiová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 306
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.