prejsť na obsah


A.1.66, Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Služba je určená na zabezpečenie povinného zverejňovania informácií povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ).

V zákone je stanovené,  ktoré informácie a kde je povinná zverejniť každá povinná osoba.

Medzi tieto povinné informácie patrí aj informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie týkajúce sa činnosti VÚC.

Košický samosprávny kraj  povinné informácie zverejňuje v súlade so zákonom spôsobom umožňujúcim hromadný prístup a to jednak vo svojom sídle na verejne prístupnom mieste a tiež na webovej stránke v časti Povinné informácie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020


Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií Sadzobník za poskytovanie informácií
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 201
E-mail: dasa.kolozsyova@vucke.sk
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Vybavovanie sťažností a podnetov
Služba je určená na vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Podnety nie sú evidované centrálne a sú vybavované jednotlivými odbormi Úradu KSK podľa príslušných kompetencií.

Vybavovanie podnetov
Služba je určená na vybavovanie podnetov podľa zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní.

Návrhy na zlepšenie
Služba je určená na podávanie návrhov na zlepšenie činnosti regionálnej samosprávy.

Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.