prejsť na obsah


A.1.65, Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie

Služba je určená na podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ).

O informácie môžu požiadať

 • fyzické osoby
 • právnické osoby

Dôležité pojmy

 • povinné osoby – štátne orgány, obce, VÚC a nimi zriadené a založené právnické osoby ako aj tie právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti
 • žiadateľ  - fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie informácie  
 • hromadný prístup k informáciám – prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu
 • zverejnená informácia – informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a získať
 • sprievodná informácia – informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou
 • osoba so zmyslovým postihnutím – osoba nevidiaca, slabozraká, nepočujúca alebo nedoslýchavá

Podmienky poskytovania informácií

 • informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje

Žiadosť o informácie je možné podať:

 • osobne
  • Ing. Daša Kolozsyová
   Úrad Košického samosprávneho kraja
   Námestie Maratónu mieru 1
   Košice
  • Pondelok  7:30-15:30
   Utorok   7:30-15:30
   Streda    7:30-16:30
   Štvrtok  7:30-15:30
   Piatok   7:30-14:30
 • poštou
  • Úrad Košického samosprávneho kraja
   Prijímacia kancelária
   Námestie Maratónu mieru 1
   042 66 Košice
 • telefonicky
  • (055) 7268 201
  • 0800 192 192 – bezplatná linka
 • faxom
  • (055) 7268 149
 • elektronickou poštou

Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a o sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavuje Prijímacia kancelária Úradu Košického samosprávneho kraja.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2020


Legislatíva

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ), Smernica č. 3/2009 o poskytovaní informácií Sadzobník za poskytovanie informácií
 

Poplatky

Podľa zverejneného sadzobníka
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Kancelária predsedu
 

Vybavuje

Ing. Daša Kolozsyová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Telefónne číslo: 055 7268 201
E-mail: dasa.kolozsyova@vucke.sk
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o mieste, lehote a spôsobe, akým možno získať informácie - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.