prejsť na obsah


A.1.64, Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC

Služba je určená na poskytnutie informácií o organizačnej štruktúre Úradu KSK.

Úrad KSK je členený na  kanceláriu predsedu, podpredsedov, úsek riaditeľa úradu, odbory a referáty a útvar hlavného kontrolóra.

Predseda je štatutárnym orgánom.

Organizačné útvary sú riadené vedúcimi odborov, resp. referátov.

Osobitné postavenie vyplývajúce z právnych predpisov majú lekár, sestra a farmaceut KSK.

Postavenie hlavného kontrolóra a útvaru hlavného kontrolóra je určené zákonom o samosprávnych krajoch.

Podľa § 21 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov je v kompetencii predsedu KSK v súlade so Zákonníkom práce vykonávať organizačné zmeny v organizačnej štruktúre KSK.

Návrhy na organizačné zmeny predkladajú vedúci príslušných organizačných útvarov na odsúhlasenie riaditeľovi úradu. Rozhodnutie o organizačnej zmene schvaľuje predseda. Schválené organizačné  zmeny sú súčasťou Organizačného poriadku KSK a Úradu KSK.
Zmeny v organizácii útvaru hlavného kontrolóra schvaľuje Zastupiteľstvo KSK.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 9. 7. 2020


Legislatíva

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, Organizačný poriadok KSK a Úradu KSK
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Personálna práca a odmeňovanie
 

Vybavuje

JUDr. Jarmila Zvarová, Bc. Terézia Tomaškovičová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Právne a personálne oddelenie: 055 72 68 127, 055 72 68 136
 

Životné situácie

Občan a štát: Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

Súvisiace služby


Informovanie o spôsobe zriadenia VÚC, o jeho právomociach a kompetenciách
Služba informuje o tom čo je VÚC a o jeho kompetenciách vo vzťahu k občanom a k regiónu.

Informovanie o organizačnej štruktúre VÚC - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.