prejsť na obsah


A.1.4, Elektronické platenie pokút a poplatkov

Služba umožňuje elektronicky zrealizovať požadovanú úhradu správneho poplatku, pokuty alebo inej platby.

Správne poplatky (ďalej poplatky) sa platia za úkony a konania úradu Košického samosprávneho kraja, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch (ďalej zákon) a je súčasťou tohto zákona.

Aktuálne platný sadzobník poplatkov je dostupný na tejto URL: https://web.vucke.sk/files/legislativa/smer2009c03.pdf

Platné formy platenia správnych poplatkov:

 • v hotovosti, a to do 300 eur vrátane,
 • poštovým poukazom,
 • platobnou kartou,
 • prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
 • prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu.

V minulosti bolo možné platiť kolkovými známkami (tzv. kolky), ktorých používanie bolo zrušené zákonom č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok.

Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta alebo akreditovaného platcu je možné platiť poplatky v prípade elektronickej komunikácie.

Integrované obslužné miesto (ďalej IOM) slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Prostredníctvom integrovaného obslužného miesta je možné vykonať úhradu v hotovosti, bezhotovostným prevodom alebo iným spôsobom, ktorý podporuje prevádzkovateľ integrovaného obslužného miesta.

Register aktuálnych IOM je dostupný na tomto odkaze: http://www.informatizacia.sk/register-prevadzkovatelov-iom/13918s

Akreditovaným platcom je osoba zapísaná v zozname akreditovaných platcov, ktorý vedie Ministerstvo financií SR. Do zoznamu platcov sa môže zapísať, napr. banka alebo platobná inštitúcia a ich pobočky, poštový podnik. V prípade, ak ide o vykonanie úhrady platobnou kartou, do zoznamu platcov sa môže zapísať osoba, s ktorou Ministerstvo financií SR uzatvorilo zmluvu.

Aktuálny zoznam Akreditovaných platcov

1/ Slovenská sporiteľňa a. s., Tomášikova 48, Bratislava 832 37
Účinnosť zápisu od: 1.2.2015. Spôsob vykonania úhrady:

 • platba prevodným príkazom na úhradu
 • internet banking
 • všetky platobné kanály, cez ktoré je možné zadať prevodný príkaz na úhradu

2/ Slovenská pošta a. s., Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 975 99
Účinnosť zápisu od: 1.2.2015. Spôsob vykonania úhrady:

 • poukazom poštovného platobného styku

V prípade, že sa úkony a konania KSK vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami, ktorý je podpísaný elektronickým podpisom alebo podania autorizovaného podľa zákona o e-Governmente, prípadne prostredníctvom integrovaného obslužného miesta, výška správnych poplatkov je o 50 % nižšia, ako je stanovené v sadzobníku správnych poplatkov. Maximálne môže byť však suma poplatku znížená o 70 eur, ak zákon neustanovuje pri jednotlivých položkách sadzobníka inak. Zníženie sadzby poplatkov sa uplatní aj vtedy, ak sú súčasťou návrhu podaného elektronicky prílohy, pokiaľ sú tieto rovnako ako návrh podané v elektronickej podobe.

Z novely zákona o správnych poplatkoch vyplývajú pre správne orgány aj nové podmienky a povinnosti v prípadoch vrátenia poplatku alebo preplatku poplatníkovi. Ak správny orgán nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka, alebo ak poplatník zaplatil poplatok, ktorý nebol povinný zaplatiť, prípadne ak zaplatil viac ako musel, správny orgán je povinný takýto poplatok alebo preplatok vrátiť v lehote do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o vrátení. Ak správny orgán nedodrží lehotu na vrátenie poplatku alebo preplatku, bude povinný zaplatiť poplatníkovi úrok z omeškania.

Ak ste podali návrh elektronickými prostriedkami, tzn. zvolili ste si konkrétnu elektronickú službu, dostupnú na Portáli elektronických služieb KSK – https://info.vucke.sk/, ktorú ste elektronicky vyplnili, podpísali (ak si to daná služba vyžadovala) a odoslali, platbu poplatku môžete zrealizovať elektronicky.

KSK po prijatí Vášho elektronického podania vypočíta poplatok a vygeneruje platobné údaje. Tie sú zaslané do Vašej eDeskovej schránky, do priečinku Prijaté správy ako správa Pokyn na úhradu, ktorá obsahuje nasledujúce informácie:

 • sumu, výšku platby
 • menu
 • variabilný symbol
 • konštantný symbol
 • číslo účtu a kód banky
 • dátum vytvorenia predpisu
 • dátum splatnosti
 • kód elektronickej služby
 • žiadateľa (konzument zvolenej služby – občan alebo verejnosť)
 • poskytovateľa služby (KSK)
 • prijímateľa úhrady (KSK)

Do Vašej eDeskovej schránky Vám môže byť zaslaná niektorá z nasledujúcich správ:

 • Výzva na zaplatenie – ak KSK neobdŕžalo úhradu v zadefinovanom dátume splatnosti
 • Vrátenie preplatku – ak KSK obdŕžalo vyššiu úhradu ako bola zadefinovaná v platobnom predpise, tzn. jedná sa o vyžiadanie si údajov pre vrátenie peňazí
 • Informácia o úhrade – ak KSK obdŕžalo požadovanú výšku úhrady

Bankový účet.
Názov príjemcu: Košický samosprávny kraj
IBAN: SK 52 8180 0000 0070 0018 6505
BIC: SPSRSKBA
 

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 3. 11. 2021


Poplatky

Ziadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

Financie
 

Vybavuje

Ing. Judita Zakharová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk Informátor: 055 7268 111
 

Životné situácie

Financie: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Poplatky za verejné služby
Podnikanie: Spravodlivý konkurenčný boj

Súvisiace služby


Informovanie o sadzobníku správnych poplatkov a sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií
Služba je určená na zabezpečenie povinného zverejňovania informácií povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ).

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.