prejsť na obsah


A.1.56a, Informovanie o dani z motorového vozidla - Podanie

Podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (dátum účinnosti 1. január 2015) už sadzby dane z motorových vozidiel neurčuje vyšší územný celok, ale sú jednotné pre celú Slovenskú republiku.

Daňové priznania sa podávali na príslušné daňové úrady podľa miesta evidencie vozidiel. V súčasnosti správu dane vykonávajú daňové úrady podľa sídla právnických osôb a podľa trvalého pobytu fyzických osôb. Daňovníci zasielajú daňové priznanie k dani z motorových vozidiel na jeden – im príslušný daňový úrad, aj keď majú vozidlá registrované v každom kraji na Slovensku.

Sadzba dane je ročná a pre správne priradenie ročnej sadzby je potrebné správne posúdiť základ dane podľa toho, o aké vozidlá sa jedná.

Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.

Službu je možné využiť dvoma spôsobmi:

  • využitím elektronickej služby, ktorá je dostupná na Portáli Elektronických služieb (ďalej ES) Košického samosprávneho kraja (ďalej KSK),
  • využitím elektronickej služby Všeobecná agenda, ktorá je dostupná na Portáli Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ÚPVS),

Elektronická služba:
V detaile služby (aktuálne sa na ňom nachádzate), v zelenom paneli napravo sa nachádza sekcia elektronických formulárov pre fyzickú aj právnickú osobu. Po zvolení jedného z dostupných formulárov (klik na názov formuláru) sa zobrazí stránka pre tvorbu elektronického podania. Potrebné je vyplniť elektronický formulár, prípadne priložiť prílohy a celé podanie elektronicky odoslať (bez nutnosti elektronického podpisu).
Po odoslaní je podanie prijaté informačným systémom KSK, a začína plynúť zákonná lehota jeho spracovania.

Nutnou podmienkou korektného odoslania elektronického podania je prihlásenie na ÚPVS prostredníctvom Portálu ES KSK. V prípade, ak nie ste prihlásení, pri prechode na stránku pre vytvorenie elektronického podania, budete na to upozornení.

Elektronická služba Všeobecná agenda:
Prostredníctvom portálovej stránky www.slovensko.sk, si v sekcii Nájsť službu, vyhľadáte elektronickú službu Všeobecná agenda, a to nasledovným spôsobom. Do vyhľadávacích kritérií je potrebné zadať tieto vyhľadávacie kritéria:

  • názov elektronickej služby: Všeobecná agenda
  • názov inštitúcie alebo úradu: Úrad Košického samosprávneho kraja

a následne potvrdiť tlačidlo Vyhľadať.
Sprístupnia sa Vám dve služby – Všeobecná agenda a Všeobecná agenda (bez potreby prihlásenia). Podľa vlastného uváženia si zvolíte jednu zo služieb, kliknutím na tlačidlo Služba.
Následne sa Vám zobrazí elektronický formulár Všeobecná agenda, ktorý je potrebné korektne vyplniť a odoslať.
Po odoslaní je podanie prijaté informačným systémom KSK, a začína plynúť zákonná lehota jeho spracovania.

Detailnejší postup pri práci s portálom ÚPVS a eDeskovou schránkou nájdete na tomto odkaze https://www.slovensko.sk/sk/ako-zacat

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2018


Legislatíva

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Doprava
 

Vybavuje

Ing. Radovan Hužvík
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Informátor: 055 7268 254
 

Životné situácie

Doprava: Cestná doprava a parkovanie, Diaľničné a cestné poplatky
Podnikanie: Miestne dane a poplatky, Ostatné dane

Súvisiace služby


Informovanie o dani z motorového vozidla
Služba umožňuje oboznámiť sa so stanovenými sadzbami dane z motorových vozidiel a možnými oslobodeniami od dane.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.