prejsť na obsah


A.1.49a, Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby

Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri.

Poskytovateľ sociálnej služby je povinný do 8 dní písomne oznámiť vyššiemu územnému celku všetky zmeny skutočností, ktoré sú zapísané v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Žiadosť o zmenu sa podáva písomne a obsahuje údaje, ktorých sa zmena týka.

Podmienky zápisu zmeny v registri:

Fyzická osoba:

  • Fyzická osoba, ktorá žiada o zmenu zápisu v registri doloží doklady, ktoré sa zmeny zapísaných skutočností v registri dotýkajú
  • Zmena druhu sociálnej služby alebo zmena miesta poskytovania sociálnej služby znamená komplexný proces novej registrácie.

Právnická osoba:

  • Právnická osoba, ktorá žiada o zmenu zápisu v registri doloží doklady, ktoré sa zmeny zapísaných skutočností v registri dotýkajú
  • Zmena druhu sociálnej služby alebo zmena miesta poskytovania sociálnej služby znamená komplexný proces novej registrácie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 7. 7. 2020


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o zmenu v registri poskytovateľov sociálnych služieb (FO)
Formulár žiadosti o zmenu v registri poskytovateľov soc. služby pre FO
 
Žiadosť o zmenu v registri poskytovateľov sociálnych služieb (PO)
Formulár žiadosti o zmenu v registri poskytovateľov soc. služby pre PO
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

O zmene zápisu v registri VÚC nevyhotovuje rozhodnutie a zmenu v registri vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti o zmenu.
 

Poplatky

„Poplatky sa týkajú právnických a fyzických osôb, ktorí poskytujú sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku“ Výška poplatku je 10,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami (§ 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov), poplatok sa znižuje o 50% - t.j. 5,- €. Možnosť úhrady : a) bezhotovostne na účet Úradu KSK: IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505, variabilný symbol: IČO žiadateľa o zápis do registra b) poštovou poukážkou Poplatok sa uhrádza vždy vopred Za zmenu v registri sa považuje okrem iného aj napr. zápis nového druhu sociálnej služby, alebo sociálna služba poskytovaná na novom mieste Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Referát pre zariadenia
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSVaZ : 055 7268 289
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.