prejsť na obsah


A.1.53, Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia

Služba je určená na podávanie podnetov a informácií o aktivitách KSK v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vyšší územný celok pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:

  • zabezpečuje tvorbu a plnenie sociálnych programov zameraných na ochranu práv a právom chránených záujmov detí a na predchádzanie a zamedzenie nárastu sociálnopatologických javov na svojom území,
  • vypracúva analýzu nepriaznivých vplyvov pôsobiacich na deti a rodiny, vývojových trendov sociálnopatologických javov,
  • utvára podmienky a zabezpečenie priaznivého psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa, vykonávanie rodičovských práv a povinnosti vykonávanie výchovných opatrení
  • utvára podmienky na pomoc deťom, plnoletým fyzickým osobám a rodinám, ktoré sa nachádzajú v krízovej situácii podľa potrieb obyvateľov na svojom území
  • poskytuje finančný príspevok obci, akreditovanému subjektu, právnickej alebo fyzickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (napr. na krízové stredisko, resocializačné stredisko)
  • spolupracuje s obcami, orgánmi sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, akreditovanými subjektmi, právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti sociálnoprávnej ochrana detí a sociálnej kurately v oblasti predchádzania a zamedzenia nárastu sociálnopatologických javov
  • zriaďuje a kontroluje zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately  podľa potrieb obyvateľov územia kraja  (napr. detský domov pre maloletých bez sprievodu, krízové a resocializačné strediská), na svojom území je povinný predložiť návrh koncepcie rozvoja sociálnych služieb na verejnú diskusiu. 

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 15. 1. 2021


Legislatíva

Zákon č. 305/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Mgr. Slávka Štovčiková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 289
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby, Starostlivosť o dieťa

Súvisiace služby


Informovanie o ochrane práv dieťaťa, jeho života a zdravia - Podanie
Služba umožňuje vyžiadať si zverejnené informácie formou elektronického podania, ktoré Vám budú elektronicky zaslané do Vašej eDeskovej schránky.