prejsť na obsah


A.1.52, Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb

Služba je určená na podávanie žiadosti o  poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Register je verejný, každý má právo nazrieť do neho a požadovať z neho výpis.

Výpis z registra obsahuje :

  • obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo a právna forma právnickej osoby, ak je poskytovateľom právnická osoba
  • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ak je poskytovateľom sociálnej služby fyzická osoba
  • meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom právnickej osoby a zodpovedného zástupcu za poskytovanie sociálnej služby
  • druh sociálnej služby, ktorú poskytovateľ sociálnej služby poskytuje,
  • cieľová skupina fyzických osôb, ktorým sa poskytuje sociálna služba
  • deň začatia a čas trvania poskytovania sociálnej služby
  • rozsah a miesto poskytovania sociálnej služby
  • dátum zápisu do registra

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2021


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (FO)
Formulár výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
 
Žiadosť o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb (PO)
Formulár výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Zákonná lehota na vystavenie výpisu z registra je 30 dní.
 

Poplatky

„Poplatky sa týkajú právnických a fyzických osôb, ktorí poskytujú sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku“. Výška poplatku je 5,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami (§ 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov), poplatok sa znižuje o 50% - t.j. 2,50 €. Možnosť úhrady: a) bezhotovostne na účet Úradu KSK: IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505, variabilný symbol: IČO žiadateľa o zápis do registra b) poštovou poukážkou Poplatok sa uhrádza vždy vopred Poplatok za vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb sa neplatí za vyhotovenie prvého výpisu poskytovateľovi sociálnej služby pri jeho registrácii, alebo pri každej zmene zápisu v registri. Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Mgr. Monika Cirner
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV 055 7268 285
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri.

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.