prejsť na obsah


A.1.48, Poskytovanie základného sociálneho poradenstva

Služba pozostáva z poskytovania základného sociálneho potradenstva o možnostiach riešenia problémov občanov v kompetencii VÚC, prípadne v kompetencii iných inštitúcií pôsobiacich v sociálnej oblasti.

V rámci sociálneho poradenstva sa občanom poskytujú informácie týkajúce sa činnosti odboru sociálnych vecí Úradu Košického samosprávneho kraja a to:

  • informácie o procese posudzovania odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenia poskytovania sociálnej služby
  • poskytnutie potrebných tlačív (Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby), informovanie o povinných prílohách, prijímanie týchto žiadostí,
  • vysvetlenie a pomoc pri vypĺňaní a skontrolovanie správnosti vyplnených tlačív,
  • prijímanie chýbajúcich podkladov na doplnenie žiadosti,
  • možnosť vzdať sa opravného prostriedku a vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu vydaného Úradom KSK,
  • informácie o možnostiach umiestnenia v zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti KSK.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 6. 2020


Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
 

Poplatky

žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

referát poskytovania služieb občanovi
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Kancelária prvého kontaktu: 055 7268 289, kpk.socialne@vucke.sk
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby