prejsť na obsah


A.1.49, Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby

Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do registra.

Fyzická osoba:
 • Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
 • Žiadosť o zápis do registra obsahuje:
  • Meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis
  • Meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt fyzickej osoby, ktorá na základe poverenia fyzickej osoby, ktorá žiada o zápis do registra je zodpovedná za poskytovanie sociálnej služby
  • Druh sociálnej služby , ktorá sa má poskytovať a jej formu
  • Cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba
  • Miesto poskytovania sociálnej služby
  • Počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení
  • Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby
  • Čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas
Právnická osoba:
 • Žiadosť o zápis do registra sa podáva písomne vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode je miesto poskytovania sociálnej služby. Ak takéto miesto nemožno určiť, alebo ak sa sociálna služba bude poskytovať v územnom obvode viacerých vyšších územných celkov, žiadosť o zápis do registra sa podáva vyššiemu územnému celku, v ktorého územnom obvode má sídlo právnická osoba, ktorá žiada o zápis do registra.
 • Žiadosť o zápis do registra obsahuje:
  • Obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu
  • Meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý alebo prechodný pobyt
  • fyzickej osoby, ktorá je štatutárny orgán právnickej osoby
  • navrhovaného zodpovedného zástupcu
  • Druh sociálnej služby , ktorá sa má poskytovať a jej formu
  • Cieľovú skupinu fyzických osôb, ktorým sa má poskytovať sociálna služba
  • Miesto poskytovania sociálnej služby
  • Počet miest, ak sa sociálna služba má poskytovať v zariadení
  • Predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby
  • Čas poskytovania sociálnej služby, ak sa sociálna služba má poskytovať na určitý čas

Nasledujúce povinné prílohy si vyžiadava KSK od príslušných inštitúcií formou externej integrácie systému IIS KSK, ktorá bola navrhnutá a implementovaná podľa Zákona o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente č. 305/2013 Z. z.):

 • Výpis z registra trestov (žiadateľa)

Ak tieto prílohy nebude možné získať elektronickým spôsobom, KSK ich môže opätovne vyžiadať od podávajúceho (FO, PO) elektronické podanie.

Dátum vytvorenia: 31.8.2015 / Dátum poslednej aktualizácie: 25. 5. 2021


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o registráciu poskytovateľa sociálnych služieb (FO)
Formulár žiadosti o zápis do registra FO
 
Žiadosť o registráciu poskytovateľa sociálnych služieb (PO)
Formulár žiadosti o zápis do registra PO
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

O zápise do registra VÚC nevyhotovuje rozhodnutie a zápis do registra vykoná najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia všetkých dokladov. Plynutie zákonnej lehoty je možné prerušiť v prípade, pokiaľ žiadateľ nedoplní všetky povinné náležitosti a prílohy k žiadosti. Lehota na doplnenie chýbajúcich dokladov nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy.
 

Poplatky

„ Poplatky sa týkajú právnických a fyzických osôb, ktorí poskytujú sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku“ Výška poplatku je 66,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami (§ 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov), poplatok sa znižuje o 50% - t.j. 33,- €. Možnosť úhrady: a) bezhotovostne na účet Úradu KSK: IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505, variabilný symbol: IČO žiadateľa o zápis do registra b) poštovou poukážkou Poplatok sa uhrádza vždy vopred Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

Mgr. Monika Cirner
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 285
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
Služba je určená poskytovateľov sociálnych služieb - právnické a fyzické osoby na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa zákona o sociálnych službách. Zároveň je služba určená pre akreditovaný subjekt, právnické, fyzické osoby alebo pre obce na podávanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na území Košického samosprávneho kraja, ktoré patria do pôsobnosti vyššieho územného celku podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri.

Výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.