prejsť na obsah


Žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby (FO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Elektronické formuláre

 
Žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby (FO)
Formulár žiadosti o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby pre FO
 
Žiadosť o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby (PO)
Formulár žiadosti o výmaz z registra poskytovateľov sociálnej služby pre PO
 

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

Žiadny.
 

Poplatky

„Poplatky sa týkajú právnických a fyzických osôb, ktorí poskytujú sociálne služby za účelom dosiahnutia zisku“. Výška poplatku je 33,- € v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch, ak sa úkony a konania vykonávajú na základe návrhu podaného elektronickými prostriedkami (§ 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov), poplatok sa znižuje o 50% - t.j. 16,50 €. Možnosť úhrady: a) bezhotovostne na účet Úradu KSK: IBAN SK52 8180 0000 0070 0018 6505, variabilný symbol: IČO žiadateľa o zápis do registra b) poštovou poukážkou Poplatok sa uhrádza vždy vopred Od poplatku sú oslobodené fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Kompetencia

 

Vybavuje

JUDr. Fedorková
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
OSV: 055 7268 289
 

Životné situácie

Rodina a vzťahy: Sociálne služby

Súvisiace služby


Poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnej starostlivosti
Služba je určená na podávanie žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

Zverejňovanie registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na informovanie verejnosti o poskytovateľoch sociálnych služieb v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja.

Registrovanie poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená na registrovanie poskytovateľov sociálnych služieb do Registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Zmena v registri poskytovateľov sociálnej služby
Služba je určená pre FO a PO na podávanie žiadostí o zmenu v registri.

Poskytovanie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb
Služba je určená na podávanie žiadosti o poskytnutie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.