prejsť na obsah


Finančné vyúčtovanie dotácie na kultúru (PO)

Pre podanie elektronického formulára je potrebné

Návrat na detail služby


Elektronické formuláre

 
Finančné vyúčtovanie dotácie na kultúru (PO)
Preukázanie čerpania poskytnutej dotácie v súlade s uzatvorenou zmluvou
 

Legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov Občiansky zákonník Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
 

Zakonná lehota

V prípade objektívnych dôvodov môže byť schválená predlžená lehota vyúčtovania poskytnutej dotácie.
 

Poplatky

Žiadne
 

Možné spôsoby podania

Portál, Pošta, Osobne
 

Možné spôsoby výstupu služby

Portál, Pošta, Osobne

Odbor

Financie
 

Vybavuje

Mgr. Alena Šuranová
 

Kontakt

Základné informácie: www.vucke.sk
Odbor financií: 055 7268 316, 055 7268 209
 

Životné situácie

Financie: Dotácie
Kultúra: Podpora kultúry
Podnikanie: Dotácie

Súvisiace služby


Poskytovanie dotácií na kultúru
Služba je určená na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na kultúru podľa Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov(ďalej len „VZN č. 3/2006“).

Podávanie doplňujúcich informácií k odoslanému podaniu
Služba umožňuje elektronicky doplniť informácie, resp. priložiť chýbajúce prílohy k hlavnému podaniu.

Stornovanie podania
Služba umožňuje elektronicky zaslať stornovanie (ukončenie) podania, a tým pádom pozastaviť vedené konanie.

Vzdanie sa odvolania
Služba umožňuje okamžité vzdanie sa odvolania voči prijatému rozhodnutiu.

Podávanie odvolaní voči vynesenému rozhodnutiu
Služba umožňuje voči vydanému rozhodnutiu správneho orgánu podať odvolanie aj elektronicky.